تعرفه ها


عنوان خدمات تعرفه (به تومان)
هزينه اشتراک 3 روزه 90000
هزينه اشتراک یک ماهه  170000
هزينه اشتراک سه ماهه 250000
هزينه اشتراک شش ماهه  350000
هزينه اشتراک یک ساله   500000