سوالات متداول

در صورتی که عکس خودرو منتشر شود، روی سایت قرار خواهد گرفت
شما می توانید با دریافت آگهی به محل مزایده مراجعه نمایید و در صورت ابهام در مزایدات با شماره 9099075112 جهت مشاوره گرفتن تماس حاصل نمایید.
بله، یا مدارک اوراقی یا مدارک شماره گذاری دارند.
بله.
آیا مزایده ها فقط برای افرادی خاص مثل خانواده های شهدا می باشد؟ 
خیر. افراد عادی در تمام مزایدات می توانند شرکت کنند، مگر اینکه ارگان مربوطه شرایط خاصی را اعلام کند، که از طریق سامانه اعلام می شود.