آرشیو مزایدات


آرشیو لیست قیمت مزایدات برگزار شده

لیست قیمت های اعلام شده در آخرین مزایدات دولتی. شما با نصف قیمت خودرو در بازار شانس خرید خودرو در مزایده دارید.لیست خودروهای مزایده ای اصفهان - مهر 99 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای مازندران - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کردستان - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای همدان - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کرمان - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای فارس - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان شمالی - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی - مهر 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای اصفهان - شهریور 99
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کرمان - مرداد 1399
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای بندرعباس - مرداد 1399
(جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای مشهد - مرداد 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای شیراز - مرداد 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی (بیرجند) - مرداد 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای اراک - مرداد 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای لرستان - مرداد 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای ارومیه - مرداد 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای اردبیل - تیرماه 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کرج (شهریار) - خرداد ماه 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای اهواز - خرداد ماه 1399 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)